Algemene voorwaarden

Artikel 1   Definities
1.) Onder “ WijnID” wordt de heer B. van der Putten, handelend onder de naam WijniD alsmede diens eventuele rechtsopvolger verstaan. Zo de bedrijfsactiviteiten van WijniD op enig moment in een andere rechtsvorm of werkmaatschappij worden overgedragen dan wel ingebracht, dient voor WijniD die rechtsvorm of werkmaatschappij gelezen te worden. De klant gaat hierbij reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met overdracht van de overeenkomst aan die werkmaatschappij.

2.) Onder “klant” wordt diegene verstaan die een overeenkomst aangaat met WijniD.

 

Artikel 2   Algemene Bepalingen
1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden en activiteiten van WijniD. Zij zijn tevens van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van de klant, in welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen De klant en WijniD.

2.) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien ze schriftelijk door WijniD zijn geaccepteerd. Bij strijdigheid tussen deze voorwaarden en hetgeen schriftelijk anders is overeengekomen, heeft datgene dat schriftelijk anders is overeengekomen voorrang. Tenzij op deze wijze anders overeengekomen heeft een schriftelijke afwijking een geldigheidsduur van 12 maanden.

3.) Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten, in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend en mogelijk onderhevig aan prijswijziging zoals vermeld in lid 4 van dit artikel. Tenzij anders schriftelijk bepaald gelden zij slechts als een uitnodiging tot het plaatsen en/of verstrekken van een opdracht/koopovereenkomst en zijn ze slechts geldig tot 14 kalenderdagen na dagtekening. Indien een product niet meer voorradig is, vervalt het aanbod en kan de klant niet op levering staan. Dit leidt in geen geval tot een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van WijniD.

4.) Prijzen zijn te allen tijde onderhevig aan wijziging indien tussentijds sprake is van een wijziging van inkoopprijzen, accijnsverhogingen, verhogingen van omzetbelasting en andere invloeden waar WijniD geen rechtstreekse invloed heeft. Dit geld ook voor de verhoging van een of meer kostprijsfactoren, waaronder, doch niet beperkt tot, de ten tijde van de aanbieding, offerte of in de prijslijst vermelde bedragen, geldende koersen, lonen, belastingen, rechten en lasten. Aan de in prijslijsten vermelde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden omdat ze uitsluitend ter indicatie worden weergegeven en deze geldt om die reden ook niet als offerte.

5.) Tenzij schriftelijk anders bepaald zijn alle in deze voorwaarden, offertes, bevestigingen, prijslijsten et cetera genoemde bedragen in euro's exclusief omzetbelasting (B.T.W.).

6.) Overeenkomsten worden uitsluitend ten behoeve van de klant uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door WijniD verrichte werkzaamheden of leveranties geen rechten of aanspraken jegens WijniD kunnen ontlenen.

7.) WijniD is bevoegd een lopende overeenkomst inclusief alle rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. Cessie of verpanding van vorderingen op WijniD door De klant is uitgesloten.

8.) WijniD is te allen tijde gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen of opdrachten te weigeren, geheel of gedeeltelijke betaling vooraf en / of levering onder rembours te verlangen.

9.) Voor zover enige bepaling in deze voorwaarden in strijd is met wetgeving, al dan niet geschreven ter bescherming van de rechten van natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dat de strijdige bepaling in overeenstemming gebracht wordt met het geldend recht, met als uitgangspunt de kennelijke partijbedoeling(en), doch voor het overige geheel in stand blijft. Daarbij is uitgangspunt dat de nieuwe bepaling zoveel mogelijk in de geest van de strijdige bepaling wordt opgesteld.

10.) Opdrachten en overeenkomsten worden schriftelijk (brief of fax), e-mail via de website van WijniD of mondeling verstrekt. Een opdracht of bestelling die per e-mail wordt gegeven, geldt als zijnde schriftelijk. In alle gevallen tracht WijniD de opdracht dan wel bestelling zo veel mogelijk per e-mail te bevestigen aan de klant.

 

Artikel 3   Niet-toerekenbare tekortkoming
1.) Van een niet toerekenbare tekortkoming is sprake bij omstandigheden buiten de wil van WijniD, en verder iedere niet voorziene omstandigheid waardoor van haar redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

2.) Onder deze omstandigheden worden onder meer verstaan: technische storingen, (computer)storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, brand, waterschade, molest, overstroming, beperkende overheidsmaatregelen en het uitverkocht zijn van bepaalde wijnen; doch zijn daartoe niet beperkt.

3.) In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft WijniD het recht om hetzij de overeenkomst of levering op te schorten voor de duur van de belemmering, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel buitengerechtelijk of door rechterlijke tussenkomst te laten ontbinden. WijniD is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De klant is in dat geval gehouden de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, dan wel de overeengekomen vergoeding aan WijniD te voldoen.

 

Artikel 4   Aansprakelijkheid
1.) Tenzij sprake is van opzet of grove schuld wordt door WijniD geen enkele aansprakelijkheid voor (vervolg)schade in welke vorm dan ook aanvaard. Met name niet voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde zaken of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door WijniD te leveren of geleverde zaken, meer in het bijzonder de eigenschappen van de productcontainers zoals flessen, vaten et cetera, waarin de te leveren zaken zijn verpakt of worden vervoerd, behoudens in het geval van directe grove schuld of opzet aan de zijde van WijniD, haar medewerkers of ingeschakelde derden. WijniD is ook niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die de oorzaak is of wordt veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel door gebruik voor andere dan de normale en gebruikelijke doeleinde van de door WijniD geleverde zaken.

2.) Voor zover enige aansprakelijkheid toch van toepassing zou zijn, is deze beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van WijniD inzake diens aansprakelijkheidsverzekering in dat specifieke geval daadwerkelijk uitkeert. Voor het geval een door de overheid ingesteld rechtscollege ondanks de voorgaande twee zinnen mocht bepalen dat WijniD een schadebedrag dient uit te keren, ook al gaat de aansprakelijkheidsverzekeraar in dat specifieke geval niet tot enige uitkering over, geldt dat het alsdan uit te keren bedrag in geen geval hoger zal zijn dan de daadwerkelijk door WijniD in dat geval genoten omzet.

3.) De klant vrijwaart WijniD voor aanspraken van derden, en stelt WijniD in voorkomende gevallen schadeloos.

4.) Door partijen afgesproken en door WijniD gemelde data ter zake door haar uit te voeren leveringen kunnen niet als fataal worden aangemerkt, maar zijn streefdata. Bij overschrijding van die streefdata is WijniD dan ook nimmer aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade en schiet in voorkomende gevallen evenmin toerekenbaar tekort.

 

Artikel 5   Verplichtingen van de klant
1.) De klant dient bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten met WijniD.

2.) De klant verbindt zich, zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van een met WijniD gesloten overeenkomst. De klant is verplicht tot het accepteren van een levering en komt van rechtswege in verzuim indien deze niet tot afname dan wel ontvangt van een levering overgaat. Desgewenst kan WijniD de toepasselijke zaken (doen) opslaan op kosten van de klant. In dat geval geldt dat de onderwerpelijke zaken dan rechtsgeldig geleverd zijn op de plaats van de opslag.

3.) De klant is gehouden om wijziging van contact- en overige gegevens, als ook een eventuele wijziging van rechtsvorm onmiddellijk schriftelijk aan WijniD kenbaar te maken.

4.) Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens WijniD voldoet, is deze gerechtigd haar verplichtingen jegens de klant op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. WijniD is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. De klant dient dan de tot dat moment naar redelijkheid en billijkheid gemaakte kosten, doch tenminste wat is overeengekomen, aan WijniD te voldoen.

 

Artikel 6   Verplichtingen van WijniD
1.) WijniD zal bij de uitvoering van de overeenkomst de meeste zorgvuldigheid in acht nemen.

2.) WijniD draagt zorg voor geheimhouding van de door de klant aan haar verstrekte gegevens. Aan een wettelijke verplichting of een dergelijke verplichting opgelegd door een rechter, rechtscollege, mediator, arbitragecommissie, of in het kader van het doen uitvoeren van een opdracht tot invordering van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die door de klant niet zijn nagekomen; tot het bekendmaken van gegevens als bedoeld in dit artikel, is WijniD evenwel verplicht medewerking te verlenen, tenzij een verschoningsrecht van toepassing is en WijniD die in dat geval inroept.

 

Artikel 7   Levering, reclames en retouren
1.) Levering geschiedt "af fabriek". Indien 60 flessen of meer in een bestelling worden afgenomen, geldt, mits binnen een transportafstand van maximaal 5 kilometer vanaf de hoofdvestiging van WijniD of een van haar (externe) magazijnen, levering "franco huis". Levering geschiedt eveneens "franco huis" buiten de in de vorige zin vermelde afstand bij een minimale afname van 120 flessen in een bestelling. Voor kleinere hoeveelheden wordt minimaal € 15,00 (prijspeil 2012 en periodiek aan verandering onderhevig) bezorgkosten in rekening gebracht indien binnen een straal van maximaal 40 kilometer vanaf de hoofdvestiging van WijniD of een van haar (externe) magazijnen, en minimaal € 28,00 (prijspeil 2012 en periodiek aan verandering onderhevig) daarbuiten. (prijspeil 2012 en periodiek aan verandering onderhevig.

2.) Als retourzendingen deel uitmaken van de levering, wordt de "franco huis"-hoeveelheid opgehoogd met de retourzending, indien de retourzending naar het oordeel van WijniD terecht onder de garantieregeling valt.

3.) WijniD streeft ernaar om dezelfde of de eerst volgende werkdag, doch in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling te leveren. Artikel 4 lid 4 is op deze termijn van toepassing. Bij overschrijding van termijnen tracht WijniD de klant zo veel mogelijk telefonisch of per e-mail daarvan op de hoogte te stellen.

4.) De klant is verplicht elke levering of zending direct bij aflevering, doch in elk geval op de eerst volgende werkdag na aflevering, volledig op beschadigingen en / of gebreken te controleren. In voorkomende gevallen dienen deze direct op de afleveringsbon, de factuur en / of het vervoersdocument te worden vermeld.

5.) Na ontvangst van de zaken heeft de klant gedurende 14 kalenderdagen de mogelijkheid om deze, mits in ongeopende en onbeschadigde verpakking, zonder opgave van redenen te retourneren. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij er sprake is van een, naar het oordeel van WijniD, rechtmatig beroep op de garantieregeling. Zie ook lid 1 van dit artikel.

6.) Producten waarvan naar het oordeel van WijniD komt vast te staan dat ze bij levering niet van voldoende kwaliteit bleken te zijn, worden teruggenomen en gecrediteerd, mede onder verwijzing naar lid 5 van dit artikel. WijniD heeft naar diens keuze het recht om ofwel nieuwe of vergelijkbare zaken te leveren in de plaats van de bestelde zaken dan wel de klant te crediteren. Een terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat de goederen in het bezit van WijniD gekomen zijn en zij een oordeel daaromtrent heeft kunnen vormen.

7.) Indien een opdracht door de klant wordt ingetrokken, is WijniD gerechtigd om, naar haar keuze, haar daadwerkelijke schade dan wel een forfaitair bedrag van 20% van het bedrag waar de opdracht betrekking op had, aan de klant in rekening te brengen, evenwel met een minimum van € 100,00.

 

Artikel 8   Eigendomsvoorbehoud
1.) Totdat volledige betaling, met in acht name van artikel 9, heeft plaatsgevonden, blijven alle door WijniD geleverde zaken, haar eigendom.

2.) De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of te bezwaren met (beperkte) rechten zoals een pandrecht.

3.) Indien derden beslag leggen op deze zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om zich daar zoveel rechtens mogelijk gemotiveerd tegen te verzetten en WijniD daarvan onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte te brengen. De klant is bovendien gehouden om deze zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schades waaronder, doch niet beperkt door brand-, schroei- en zengschade, ontploffings- en waterschade en diefstal. Op eerste verzoek van WijniD dient de klant een kopie van de polis aan WijniD te overhandigen. WijniD subrogeert in voorkomende gevallen in de rechten van de klant betreffende de verzekering. De klant verbindt zich bij voorbaat om diens medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader dienstig is om de rechten van WijniD te doen gelden.

4.) De klant geeft WijniD, en de door haar eventueel ingeschakelde derden, voor het geval zij haar eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld, wil doen gelden, onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming om al die plaatsen te (doen) betreden waar die eigendommen zich bevinden teneinde deze terug te nemen.

 

Artikel 9   Betaling
1.) Afrekening door WijniD geschiedt nadat uitvoering van de werkzaamheden of levering heeft plaatsgevonden dan wel daarmee is aangevangen. WijniD is evenwel bevoegd een voorschot van de klant te verlangen. Zo lang een voorschot niet is voldaan, is WijniD bevoegd haar verplichtingen op te schorten, zonder daarbij toerekenbaar tekort te schieten.

2.) De klant is verplicht om betalingen giraal, dus door middel van bank- of giro-overboeking en in Nederland geldende muntsoort te verrichten. Als plaats van betaling geldt de plaats van de bankvestiging waar de rekening van WijniD aangehouden wordt en bij gebreke daarvan, de plaats waar zij feitelijk haar hoofdkantoor houdt.

3.) WijniD is bevoegd tot verrekening. De klant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening.

4.) Betaling van de declaratie dient zonder verrekening of opschorting te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Deze termijn wordt aangemerkt als fatale termijn in de zin der wet. Bij niet of niet-volledige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor door WijniD een ingebrekestelling aan de klant verzonden hoeft te worden.

5.) Bij niet-tijdige betaling wordt aan de klant de wettelijke handelsrente, en in geval van een natuurlijk persoon niet handelend in het kader van beroep of bedrijf: de wettelijke rente, in beide gevallen vermeerderd met 8% in rekening gebracht, evenwel met een minimum van 15% per jaar. De rente is alsdan verschuldigd vanaf de factuurdatum.

6.) Tevens komen alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke invordering voor rekening van De klant. De buitengerechtelijke kosten worden tussen partijen forfaitair vastgesteld op 15% van de totale vordering, inclusief verschuldigde rente, en te vermeerderden met die rente, ongeacht de hoogte van de vordering, evenwel met een minimum van het bedrag dat WijniD haar eventuele incassogemachtigde verschuldigd is en bij gebreke daarvan het in de Wet bepaalde met een minimum van € 40,00. In het geval van een klant die als consument, niet in de uitoefening van beroep of bedrijf, handelt, geldt dat de werkelijke redelijke invorderingskosten, met als minimum de wettelijke invorderingskosten verschuldigd zijn. Dit bedrag is door De klant tevens verschuldigd, ook indien slechts één enkele brief, fax, sms of e-mail is verzonden of telefonisch of persoonlijk contact is geschied en ongeacht of dit door een gemachtigde of door WijniD zelf is bewerkstelligd en ongeacht of deze kosten reeds door een tot invordering gemachtigde aan WijniD in rekening zijn gebracht of niet.

7.) Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt en wel binnen 30 kalenderdagen na de verzenddatum van de declaratie bij gebreke waarvan de klant geacht wordt met de declaratie te hebben ingestemd.

8.) Indien de betalingstermijn van een declaratie is verstreken, zonder dat deze volledig is voldaan, zijn alle openstaande declaraties direct opeisbaar. Deze zijn tevens direct opeisbaar in het geval van bedrijfsovername of -fusie, faillissement of onder bewind- of curatele stelling van De klant en toepassing op deze van de wet schuldsanering natuurlijke personen of surseance van betaling.

9.) Betalingen aangaande het aan WijniD toekomende, worden als volgt toegerekend, ongeacht andere instructies of omschrijvingen van De klant: zij strekken eerst in mindering op gerechtelijke kosten, vervolgens op buitengerechtelijke kosten, daarna op lopende rente, voorts op reeds verschenen rente. Vervolgens op opeisbare vorderingen en daarna op de oudst openstaande vordering. Indien de klant een betaling verricht waarbij niet alle opeisbare vorderingen en tevens de volledige rente en kosten worden voldaan, is WijniD gerechtigd die betaling te weigeren.

10.) Zolang alle vorderingen van WijniD op De klant niet zijn voldaan, heeft WijniD de bevoegdheid diens verplichting tot afgifte van alle onder deze berustende goederen op te schorten, totdat De klant zich van als diens verplichtingen jegens De klant, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen en niet afgenomen leveringen, heeft gekweten.

 

Artikel 10   Geschillen
1.) Op alle opdrachten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.) Alle geschillen die mochten ontstaan uit een opdracht waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar WijniD haar hoofdvestiging heeft, tenzij zij de voorkeur geeft aan een andere bevoegde rechter.

3.) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De klant en WijniD in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

© 2021 - 2024 MENEER VAN DE WIJN | sitemap | rss

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.